【QTP】获取WinListView表中所有信息

Dim Columns(10)
Set obj = Window("Window").Window("Window").WinListView("xxxxxx")
Col= Obj.ColumnCount()

'获取列表标题栏的信息
For i = 0 To Col - 1
  Col(i) = Obj.GetColumnHeader(i)
  print "Col("& i & ")" & Col(i)
Next

'获取列表中的所有信息
n = Obj.GetItemsCount
For i = 0 To n - 1
  print "i = " & i
  str =i+1 & vbCr
  For j =0 To Col - 1
    str = str & Obj.GetSubItem(i ,Col(j)) & vbCr
    print str
  Next
Next
Set obj = nothing

发表评论

电子邮件地址不会被公开。

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据